Kasutus- ja privaatsustingimused

Käesolevad kasutus- ja privaatsustingimused (edaspidi: Tingimused) reguleerivad Molis Office OÜ (edaspidi: Molis Office) ja veebilehel www.moraamatupidamine.ee (edaspidi: Veebileht) tellimuse esitanud kliendi (edaspidi Klient) vahel teenuse osutamise lepingu sõlmimist ning Molis Office poolt füüsiliste isikute andmete töötlemist järgnevalt:

1. LEPINGU SÕLMIMISE TINGIMUSED

1.1. Veebileht

Veebileht võimaldab Kliendil vastavalt Tingimustes sätestatud korrale sõlmida Molis Office’iga lepingu Molis Office oü poolt korraldatava koolituse, seminari või muu arendusliku iseloomuga sündmusel (edaspidi: Koolitus) osalemiseks (edaspidi: Leping).

Veebileht on avaldatud eestikeelsena ning võimaldab Lepingu sõlmimist eesti keeles.

1.2. Tellimuse esitamine

Lepingu sõlmimiseks tuleb Kliendil esitada tellimus. Tellimuse esitamiseks:

• saadab Klient meili aadressil info@moraamatupidamine.ee 

• täidab kodulehel kohustuslikud andmeväljad;

NB! Tellimuse esitamisega loetakse Leping poolte vahel sõlmituks ja Klient nõustunuks Molis Office kasutus- ja privaatsustingimustega, mis annab Kliendile või Kliendi poolt Tellimuses märgitud isikule õiguse osaleda registreeritud Koolitusel ning Kliendil tekib kohustus tasuda Koolituse maksumus.

1.3. Koolituse eest tasumine

Koolitusele registreerumise järgselt saadab Molis Office Kliendi poolt registreerimislehele märgitud e-posti aadressile kinnituse ja arve Koolituse maksumuse kohta. Koolituse maksumus ühe osaleja kohta on esitatud vastavat Koolitust tutvustaval veebilehel.

Klient tasub Koolituse maksumuse arvel märgitud tähtajaks Molis Office OÜ ühele allolevatest arvelduskontodest:

Swedbank IBAN EE412200221061478010

LHV IBAN EE117700771003739898

1.4. Koolitusest loobumine

Klient võib Lepingust taganeda ja Koolitusest loobuda, kui ta teatab sellest Molis Office’ile kirjalikult või e-posti teel info@moraamatupidamine.ee vähemalt viis (5) täistööpäeva enne koolituse toimumist (s.t. Koolituse toimumise ning loobumisest teavitamise vahele peab jääma vähemalt 5 täistööpäeva). Hilisemal Koolitusest loobumisel või Koolitusel mitteosalemisel kuulub Koolituse maksumus täies ulatuses tasumisele ning Kliendi poolt juba tasutud Koolituse maksumust ei tagastata.

Koolituse pooleli jätmisel ehk katkestamisel õppetasu ei tagastata. Juhul kui koolituse vältel tabab õppijat terviserike või ilmneb mõni muu mõjuv põhjus (näiteks komandeering, perekonnaga seotud asjaolud vms), miks ta ei saa jätkuvalt koolitusel osaleda, siis kooli kaalutletud otsuse tulemusena otsustab Koolituse korraldaja, kas Klient võib tulevikus Molis Office poolt korraldataval samasisulisel koolitusel osaleda või hüvitatakse osaliselt Kliendile Koolituse eest tasutud summa .

Kliendil lasub kohustus viivitamatult teavitada soovist loobuda meiliaadressil info@moraamatupidamine.ee juhul kui mõni eelpool viidatud põhjus ilmneb!

Molis Office langetab otsuse igakordselt arvestades iga üksikjuhtumi eripärasid. Vajadusel võib Molis Office küsida uuesti liitumisel Kliendilt koolitusmaterjalidega seotud kulutuste hüvitamist.

Kliendil on õigus nõuda õppemaksu tagastamist Molis Office või koolitaja süül ära jäänud koolituse eest.

Lepingule ei kohaldu võlaõigusseadusest tulenev 14-päevane taganemisõigus (VÕS § 53 lg 4 p 72).

2. PRIVAATSUSTINGIMUSED

2.1. Isikuandmed ja vastutav töötleja

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning Koolituste läbiviimiseks peab Molis Office töötlema Koolitusel osalevate füüsiliste isikute (edaspidi: Osalejate) isikuandmeid. Molis Office poolt kogutavad ja töödeldavad Isikuandmed võivad hõlmata Osaleja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, ametit, tööandja nime, telefoninumbrit, e-posti aadressi, arvelduskonto numbrit, aga ka teisi Osalejat puudutavaid andmeid (edaspidi: Isikuandmed).

Isikuandmete töötlemisel on Molis Office nende vastutav töötleja andmekaitsealaste õigusaktide tähenduses.

2.2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Molis Office töötleb Isikuandmeid kooskõlas Euroopas tunnustatud andmekaitse põhimõtetega – eelkõige seaduslikkuse, läbipaistvuse, eesmärgipärasuse ja minimaalsuse printsiipidega – ja kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub Isikuandmete töötlemisel alati Osaleja huvidest, õigustest ja vabadustest.

Osalejal on alati õigus pöörduda Molis Office’i poole Veebilehel avaldatud ametlikel kontaktandmetel, kui tal on kahtlusi või ettepanekuid selles osas, kuidas Molis Office tema Isikuandmeid töötleb või nende kaitsmisega tegeleb.

2.3. Isikuandmete töötlemise alus ja ulatus

Molis Office töötleb Osaleja isikuandmeid peamiselt Osalejaga või Osaleja osalusel sõlmitud Lepingu täitmiseks ning Osalejale erinevate koolitus- ja arendusteenuse osutamiseks. Molis Office töötleb Osaleja Isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik eelnimetatud eesmärkide täitmiseks.

Teatud juhtudel võib Osaleja isikuandmete töötlemine osutuda vajalikuks ka Molis Office’i õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (näiteks seoses raamatupidamisega, koolituse tõendi või tunnistuse väljastamise kohustusega jne).

Molis Office soovib töödelda Osaleja Isikuandmeid ka Osalejale turundusmaterjalide ja pakkumiste esitamise otstarbel, et teavitada Koolitustest ja teistest koolitusalastest sündmustest, mis võivad Osalejale huvi pakkuda. Siiski, Molis Office saadab Osalejale turunduspakkumisi üksnes juhul, kui Osaleja annab selleks oma nõusoleku. Molis Office või tema turunduspartner küsib Osalejalt vastavat nõusolekut enne turunduspakkumiste saatmist. Samuti on Osalejal võimalik oma nõusolekut anda ka ise Veebilehel turunduspakkumiste saamiseks registreerudes. Nõusoleku andmine on vaba ning Molis Office’i poolt osutatavatest teenustest ja Lepingu täitmisest sõltumatu. Osaleja võib Molis Office’ile antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates Molis Office’i Veebilehel avaldatud kontaktandmetel selle kohta teate või vajutades e-kirja lõpus olevale vastavale lingile.

2.4. Isikuandmete edastamine ja andmetöötlejad

Molis Office töötleb Isikuandmeid üldjuhul vaid Euroopa Majanduspiirkonnas ega edasta neid kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonidele. Juhul, kui Molis Office seda siiski teeb, siis tagab ta, et Isikuandmed edastatakse üksnes sellisele kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, mis järgib Euroopa Majanduspiirkonnas kehtivate isikuandmete kaitse reeglitega samaväärseid nõudeid.

Molis Office hoiab Isikuandmeid konfidentsiaalsena ega edasta neid kolmandatele isikutele, v.a. kui see on vajalik Osalejale teenuste osutamiseks, kui Osaleja annab Molis Office’ile selleks selgesõnalise nõusoleku või kui selleks on mõni muu õiguslik alus (näiteks tulenevalt seadusest).

Isikuandmete töötlemiseks on teatud juhtudel vajalik kasutada kolmandaid isikuid – andmetöötlejaid. Andmetöötlejad töötlevad Isikuandmeid Molis Office nimel üksnes juhul, kui see on töötlemise eesmärgil vajalik, ning tingimusel, et nad tagavad õigusaktidega nõutud Isikuandmete kaitse taseme. Molis Office kasutab Isikuandmete töötlemisel eelkõige järgmiseid andmetöötlejaid (kategooriate kaupa):

• IT- teenuste pakkujad, kes tagavad Osaleja Isikuandmete turvalise ja süsteemse hoidmise ja töötlemise ning Molis Office veebikeskkonna toimimise ja arendamise;

• reklaami- ja turunduspartnerid, sh e-kirjade edastusteenuse pakkuja, kes aitavad Molis Office’il Osalejale turundusmaterjale ja pakkumisi edastada;

• raamatupidamisteenuste pakkujad ja Maksu- ning Tolliamet;

• Haridus- ja Teadusministeerium seoses TÄKS-st tuleneva järelevalve teostamisega.

2.5. Isikuandmete säilitamine

Molis Office säilitab kogutud Isikuandmeid nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt infosüsteemis. Molis Office säilitab Isikuandmeid seni, kuni lepingulisest suhtest tulenevalt võib veel nõudeid tekkida või kuni seda nõuavad õigusaktide sätted (näiteks andmed väljastatud tunnistuste ja tõendite kohta). Isikuandmed, mida ei ole enam Osaleja poolt või Osaleja jaoks tellitud teenuste osutamiseks vaja, kustutatakse mõistliku aja möödudes.

Juhul, kui Osaleja on andnud Molis Office’ile oma nõusoleku profiilianalüüsi tegemiseks ning turundusmaterjalide ja pakkumiste saamiseks, säilitab Molis Office Osaleja Isikuandmeid tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

2.6. Osaleja õigused

Osalejal on igal ajal õigus pöörduda Molis Office’i poole, et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid:

• õigus taotleda infot selle kohta, milliseid Osaleja kohta käivaid Isikuandmeid Molis Office töötleb;

• õigus nõuda Isikuandmete parandamist või kustutamist;

• õigusaktides sätestatud aluste esinemisel õigus nõuda Isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele;

• õigus nõuda Isikuandmete ülekandmist;

• õigus nõuda, et tema kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel.

2.7. Veebilehe küpsised

Molis Office võib kasutada oma Veebilehe liikluse optimeerimiseks ning Veebilehe külastaja kasutuse analüüsimiseks erinevaid küpsiseid. Selle teabe abil saab Molis Office pakkuda Veebilehe külastajale paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada Veebilehte nii, et Molis Office’i teenus oleks võimalikult kvaliteetne.

Küpsis on väike andmefail, mida hoitakse Veebilehe külastaja arvutis. Seda kasutatakse selleks, et salvestada kasutaja Veebilehe eelistusi (näiteks, mida kasutaja on kirjutanud registreerimisankeedile) ja anda Molis Office’ile teavet Veebilehe kasutamise kohta. Andmefaili saab lugeda ainult Veebileht, mis küpsise salvestas. Keegi teine sellele teabele juurde ei pääse. Andmefail ei ole kahjulik, ei sisalda viirust ega programmikoodi ning seda ei saa seostada Veebilehe külastaja või tema IP-aadressiga.

Kui Veebilehe külastaja ei ole oma veebilehitsejat seadistanud viisil, et see keeldub kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui ta Veebilehte külastab. Igaühel on alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui isik eelistab küpsiseid mitte saada, peaks ta seadistama oma veebilehitseja nii, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse.

3. LÕPPSÄTTED

3.1. Kohalduv õigus ja poolte vastutus

Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

Molis Office ja Klient vastutavad teineteise ees Lepingu ning Tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

3.2. Vaidluste lahendamine

Pooled katsuvad lahendada kõik erimeelsused esmajoones läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei suudetud lahendada läbirääkimiste teel, võivad Pooled pöörduda Harju Maakohtusse. Füüsilisest isikust Klient, kes ei sõlmi Lepingut oma majandus- ja kutsetegevuses, võib oma õiguste rikkumise korral pöörduda ka kaebusega Tarbijakaitseameti poole. Samuti on andmesubjektil võimalik paluda oma õiguste teostamisel abi Andmekaitseinspektsioonilt.

Molis Office OÜ

© 2020 Kõik õigused kaitstud

  • Viru Väljak 2, Tallinn (Metro Plaza 3 korrus)

  • info@moraamatupidamine.ee

  • +372 56 92 99 50

UA-195577891-1